Transparență decizională2018-10-02T06:52:30+00:00

TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

tech-features-bg

Norme privind efectuarea inspecțiilor pentru asigurarea calității la auditorii financiari și firmele de audit care desfășoară activități de audit statutar

CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 Obiect

Prezenta normă stabilește cadrul de desfășurare a inspecțiilor la auditorii financiari și firmele de audit care desfășoară activități de audit statutar, în conformitate cu prevederile art. 74 și art. 75 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative (Legea nr. 162/2017) și ale art. 26 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei (Regulamentul (UE)  nr. 537/2014).

Art. 2 Arie de aplicabilitate

(1) Prezenta normă se aplică auditorilor financiari și firmelor de audit care desfășoară activități de audit statutar.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), nu fac obiectul inspecțiilor auditorii financiari care participă la misiuni de audit statutar în calitate de salariați ai unor firme de audit, precum și auditorii financiari sau firmele de audit care acționează în calitate de subcontractanți ai altor auditori financiari sau firme de audit, fără asumarea responsabilității finale față de clienții de audit.

(3) Încadrarea unui auditor financiar persoană fizică, în categoria nonactivi sau suspendat, nu împiedică inspectarea activității desfășurate de auditorul financiar respectiv anterior obținerii statutului de nonactiv.

(4) Efectuarea inspecțiilor pentru asigurarea calității activității de audit statutar, se realizează de către Serviciul Investigații, Asigurarea calității și Inspecții (SIACI) din cadrul ASPAAS.

Art. 3 Definiții

În înțelesul prezentei norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1.     ”audit statutar” –  conform art. 2 pct.1 din Legea nr. 162/2017 un audit al situaţiilor financiare anuale individuale sau al situaţiilor financiare anuale consolidate efectuat în conformitate cu standardele internaţionale de audit, în măsura în care:

a)     este obligatoriu în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern;

b)    este efectuat în mod voluntar la entităţile mici, iar situaţiile financiare auditate sunt publicate, împreună cu raportul de audit statutar, potrivit legii;

2.     „audit financiar” – conform art. 2 pct.4 din Legea nr. 162/2017 cuprinde auditul statutar aşa cum este definit la pct. 1, precum şi activitatea efectuată în vederea exprimării unei opinii asupra situaţiilor financiare sau a unor componente ale acestora, dar şi exercitarea altor misiuni de asigurare şi servicii profesionale potrivit standardelor internaţionale de audit şi altor reglementări în domeniu.

3.     „auditor financiar” – persoana fizică, autorizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 162/2017 de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar să efectueze audit financiar, conform art. 2 pct.4 din Legea nr. 162/2017;

4.     „autoritate competentă”  – Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, denumită în continuare ASPAAS, în calitate de autoritate de reglementare în domeniului auditului statutar şi de supraveghere a auditorilor financiari şi a firmelor de audit. Prin referinţa la „autoritate competentă” din orice articol se înţelege o trimitere la ASPAAS sau la orice altă autoritate competentă dintr-un alt stat membru responsabilă pentru funcţiile, sarcinile sau atribuţiile prevăzute la articolul respectiv, după caz;

5.     ”COESA” – Comitetul Organismelor Europene de supraveghere a Auditului sau CEAOB;

6.     „coordonatorul echipei de inspecție” – inspectorul din cadrul SIACI sau inspectorul extern atestat de ASPAAS care indeplinește cel puțin condițiile privind educația și experiența profesională conform art. 35 alin. (6) din Legea nr. 162/2017;

7.     ”EAIG ”- reprezintă Grupul European pentru Inspectii in Audit (European Audit Inspection Group);

8.     ”EIP” – sunt entități de interes public  așa cum sunt ele definite în art. 2 pct. 12 din Legea nr. 162/2017, sunt:

(1) societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată;

(2) instituţiile de credit;

(3) societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare;

(4) instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general; instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată; fondurile de pensii administrate privat, fondurile de pensii facultative şi administratorii acestora; societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de administrare a investiţiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, casele de compensare, contrapărţi centrale şi operatori de piaţă/sistem autorizaţi/avizaţi de Autoritatea de Supraveghere Financiară; societăţile/companiile naţionale; societăţile cu capital integral sau majoritar de stat; regiile autonome;

9.     ”entităţi mici” – entităţile astfel definite conform reglementărilor contabile prin care sunt transpuse prevederile art. 1 alin. (1) şi ale art. 3 alin. (2) din Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 182 din 29 iunie 2013, conform art. 2 pct. 13 din Legea nr. 162/2017;

10.     „firma de audit” – persoana juridică sau orice altă entitate, indiferent de forma juridică a acesteia, care este autorizată în conformitate cu prevederile Legi nr. 162/2017 de către ASPAAS să efectueze audit financiar, conform art. 2 pct. 14 din Legea nr. 162/2017;

11.     „inspector” – persoana din cadrul SIACI al ASPAAS;

12.     „inspector extern” – practician/auditor financiar atestat de ASPAAS si contractat să efectueze inspecții pentru revizuirea calității si investigatii.

13.     „indicativul de calitate” – rezultatul sistemului de notare a calității activității profesionale a unui auditor financiar  sau firme de audit. Indicativul de calitate se acordă auditorului financiar sau firmei de audit supus(e) inspecției, de către inspectorii ASPAAS, în baza constatărilor rezultate în urma inspecției de calitate și a proporției de realizare a obiectivelor inspecției stabilite în condițiile prezentei norme;

14.     „inspecția” – un proces derulat în condiţiile stabilite prin prezenta normă, pentru a furniza ASPAAS o evaluare obiectivă, la data întocmirii Raportului de inspecţie, asupra măsurii în care auditorul financiar sau firma de audit inspectat(ă) dispune de un sistem intern de control al calităţii adecvat, implementează şi se conformează sistemului respectiv, precum şi asupra măsurii în care auditorul financiar sau firma de audit inspectat(ă) a respectat standardele profesionale şi celelalte cerinţe legale aplicabile în cadrul misiunilor derulate, în special cu privire la raţionamentele semnificative efectuate şi la concluziile la care auditorul financiar sau firma de audit a ajuns în raportul de audit emis;

15.     „monitorizarea” – ansamblul procedurilor aplicate de către ASPAAS, în condițiile legii, pentru analiza și evaluarea modului de implementare a recomandărilor emise prin Raportul de inspecții, după efectuarea unei inspecții periodice;

16.     „probele de inspecție” – dovezi utilizate de echipa de inspecție pentru emiterea concluziilor pe care se bazează Raportul de inspecție;

17.     „raportul de inspecție” – actul emis de echipa de inspecție în urma inspecției pentru asigurarea calității periodice sau la cerere, și care se finalizează cu acordarea unui Indicativ de Calitate;

18.     „sistemul intern de control al calității” reprezintă:

(5) ansamblul politicilor create pentru a-i oferi auditorului financiar sau firmei de audit o asigurare rezonabilă asupra conformității cu standardele profesionale și cerințele legale și de reglementare aplicabile, precum și asupra faptului că rapoartele emise sunt adecvate în circumstanțele date, și

(6) procedurile necesare pentru implementarea și monitorizarea conformității cu aceste politici;

19.     „standardele profesionale” – reglementări emise de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB) din cadrul Federației Internaționale a Contabililor (IFAC), astfel cum sunt definite în Prefaţa la ISA, şi cerinţele etice cuprinse în Codul etic al profesioniştilor contabili emis de IESBA şi adoptat de ASPAAS, respectiv în Standardele de audit intern emise de Institutul Auditorilor Interni (Institute of Internal Auditors – IIA)..

20.     ”standarde internaţionale de audit” înseamnă Standardele internaţionale de audit (ISA), Standardul internaţional privind controlul calităţii 1 (ISQC 1) şi alte standarde emise de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) prin intermediul Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Audit şi Asigurare (IAASB), în măsura în care acestea sunt relevante pentru auditul statutar.

Art. 4 Inspecțiile de calitate- aspecte generale

(1) Scopul principal al inspecțiilor de calitate este acela de a evalua, monitoriza și a promova calitatea în activitatea de audit desfășurată de auditorii financiari.

(2) Metodologia de inspecții ASPAAS este armonizată cu Metodologia Comună de Inspecții a Auditului stabilită la nivel European(CAIM). Scopul principal al metodologiei comune europene este acela de a menține la nivel înalt calitatea inspecțiilor de calitate efectuată de statele membre și indirect de a contribui la menținerea și creșterea calității auditului statutar la nivel European.

(3)  Inspectorii din cadrul SIACI, își desfășoară activitatea pe baza principiilor fundamentale bazate pe : independenta, integritate, obiectivitate, competenta profesionala, scepticism profesional, confidentialitate, comportament profesional, respect față de normele tehnice și profesionale conform Codului etic al profesioniștilor contabili emis de  IESBA și adoptat de ASPAAS (Codul etic).

Art. 5 Tipuri de inspecții

ASPAAS desfășoară următoarele tipuri de inspecții pentru asigurarea calității:

a)     inspecțiile periodice sunt acele inspecții care sunt cuprinse în programele de inspecții și care se finalizează prin încheierea unui Raport de inspecție, în condițiile prezentei norme. Inspecțiile periodice se desfășoară cel puțin o dată la 6 ani. Pentru entitățile de interes public, frecvența inspecțiilor este cel puțin o dată la 3 ani. În cadrul acestui interval prioritatea inspecțiilor se realizează în funcție de coeficientul de risc atribuit fiecărui auditor financiar persoană fizică și juridică care îndeplinește condițiile pentru a fi inspectat de echipa ASPAAS.

b)    inspecțiile consecutive sunt acele inspecții care au ca obiect revizuirea calității activității desfășurate de auditorul financiar sau firma de audit conform prevederilor art. 28 alin. (3). Inspecțiile consecutive se desfășoară în urma constatărilor din raportul de inspecții periodic și se efectuează la intervalul stabilit de echipa de inspecție în funcție de gravitatea aspectelor ce se impun a fi remediate;

c)     inspecțiile la cerere sunt acele inspecții efectuate asupra unui auditor financiar care dorește revizuirea calității. În funcție de resurse și programul de inspecții, SIACI comunică auditorului financiar dacă cererea privind inspecția a fost aprobată sau nu. Inspecțiile la cerere se finalizează prin încheierea unui Raport de inspecție, în condițiile prezentei norme. Aceste inspecții se supun aprobării președintelui ASPAAS sau persoanei desemnate de către acesta.

d)    Inspecțiile tematice se pot efectua în următoarele cazuri:

                               i.     inspecții tematice efectuate de inspectorii SIACI cu scopul urmăririi la nivel național a anumitor aspecte din cadrul activității de audit ( materialitate, ISQC). Aceste inspecții pot fi solicitate și la nivel COESA.

                             ii.     inspecții tematice rezultate în urma obiecțiunilor auditorului asupra concluziilor din raportul de inspecție conform art.32 alin. (7).

Art. 6 Scopul inspecțiilor

Inspecțiile efectuate de ASPAAS în condițiile prezentei norme au drept scop obținerea unei asigurări rezonabile că auditorul financiar sau firma de audit respectă cel puțin următoarele cerințe:

a)     dispune de un sistem adecvat de control intern al calității aferent auditurilor statutare și revizuirilor situațiilor financiare; în conformitate cu prevederile Standardului Internațional privind Controlul Calității 1 (ISQC1) și ale Standardului Internațional de Audit 220 – Controlul calității pentru un audit al situațiilor financiare (ISA 220);

b)    își desfășoară activitatea în conformitate cu cerințele standardelor profesionale aplicabile activității de audit statutar, precum și cu alte reglementări aplicabile inclusiv cele naționale;

c)     se conformează cerințelor etice cuprinse în Codul etic al profesioniștilor contabili emis de  IESBA și adoptat de CAFR (Codul etic);

d)    se conformează prevederilor art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 și ale art. 30 din Legea nr. 162/2017;

e)     a participat la programe adecvate de formare continuă pentru a-şi menţine cunoştinţele teoretice, competenţele şi valorile profesionale la un nivel suficient de înalt, organizate de ASPAAS;

f)      îndeplinește obligațiile stabilite prin Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, și cu modificările ulterioare, precum și orice alte reglementări ale CAFR de punere în aplicare a unor prevederi din Legea respectivă;

g)     și-a îndeplinit obligația de a furniza anual sau ori de câte ori este cazul către ASPAAS un raport privind activitatea de audit statutar, care conţine cel puţin informaţii similare cu cele prevăzute la art. 13 şi 14 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, în conformitate cu art. 29 alin. (14) din Legea nr. 162/2017.

h)    are viza anuală emisă de CAFR și este înscris în registrul public electronic la data exercitării activității de audit (semnării scrisorii de angajament)

Art. 7 Echipa de inspecție

(1) SIACI efectuează inspecțiile pentru asigurarea calităţii prin echipe de inspecţie, formate din cel puțin două persoane.

(2) Activitățile de inspecții pentru asigurarea calităţii se pot realiza cu inspectori din cadrul SIACI sau contractaţi (denumiţi în continuare inspectori externi, atestaţi de ASPAAS), cât și cu experţi în înţelesul art. 26 din Regulamentul (UE) nr. 537/2017, atestaţi de ASPAAS.

(2) Echipa de inspecţie este coordonată de un inspector din cadrul SIACI al ASPAAS sau de către un inspector extern atestat de ASPAAS sau de către un expert atestat de ASPAAS, desemnat de către Coordonatorul SIACI sau de către superiorul acestuia.

(3) Membrii echipei de inspecție sunt funcționari publici ai ASPAAS din cadrul SIACI și/sau inspectori externi contractați de ASPAAS și/sau experţi atestaţi de ASPAAS. Funcționarii publici ai ASPAAS din cadrul altor structuri pot participa ca personal suport ai inspectorilor în echipa de inspecție/investigaţie. De asemenea, inspectori din cadrul altor organisme de supraveghere din cadrul COESA sau din ţări terțe pot participa în echipa de inspecție/investigaţie.

(4) Inspectorii care efectuează revizuiri pentru asigurarea calităţii semnează anual declaraţia de conformitate cu cerinţele profesionale ale ASPAAS privind controlul calităţii auditului.

(5) La primirea delegaţiei de inspecţie, membrii echipei de inspecţie semnează declaraţia din care rezultă dacă se află sau nu în una dintre situaţiile de conflict de interese prevăzute de Codul Etic sau alte reglementări aplicabile, în raport cu auditorul financiar la care urmează să efectueze revizuirea calităţii.

Art.8 Inspectorii externi  si experții

(1) Inspecțiile efectuate de ASPAAS în condițiile prezentei norme pot fi efectuate și de către inspectori externi si experți atestați de către ASPAAS și contractați să desfășoare această activitate.

(2) Inspectorii externi nu desfășoară activitate de audit statutar in prezent, in timp ce experții sunt practicieni.

(3) ASPAAS se asigură că inspectorii externi si experții atestați respectă principiul independenței și imparțialității față de firma sau auditorul inspectat.

(4) Inspectorii externi si experții vor urma cursuri de specializare în controlul calității și vor îndeplini toate obligațiile inspectorilor ASPAAS.

Art. 9 Atestarea inspectorilor externi si a experților

(1) Inspecțiile efectuate de ASPAAS în condițiile prezentei norme pot fi efectuate și de către inspectori externi si experți atestaţi de către ASPAAS și contractați să desfășoare această activitate.

(2) Condiţiile de atestare a inspectorilor externi si a expertilor sunt cele prevazute de art. 35 alin. (6) din Legea nr. 162/2017.

(3) Persoanele care doresc să fie atestate, depun la sediul ASPAAS următoarele documente:

a)     copie de pe cartea/buletinul de identitate sau paşaport, valabile la data solicitării atestării;

b)    curriculum vitae actualizat, model Europass, cu semnătura olografă, din care să reiasă indeplinirea condițiilor de educație și experiență în profesie prevazute la art. 35 alin. (6) din Legea nr. 162/2017;

c)     copie de pe diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată; pentru absolvenţii din Spaţiul Economic European, aceasta trebuie tradusă în limba română şi legalizată;

d)    în cazul în care numele titularului înscris pe diploma prevăzută la lit. c) diferă de numele din cartea/buletinul de identitate sau din paşaport, se prezintă copii ale documentelor care atestă că este vorba despre una şi aceeaşi persoană;

e)     documente care să dovedească experienţa de 7 ani ca auditor activ în domeniul auditului statutar, din care cel puțin 3 ani la entități de interes public;

f)      declaraţia pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din care să rezulte că nu a fost sancţionat pentru încălcarea legislaţiei în domeniul auditului financiar.

(4) Pe baza unei evaluări proprii a fiecărui candidat în parte, ASPAAS aprobă/respinge cererea de atestare ca inspector în termen de 60 de zile de la primirea tuturor documentelor solicitate.

(5) Persoanele atestate ca inspectori externi si experți ai ASPAAS sunt înregistrate în Registrul inspectorilor externi si al experților, care este un registru public în format electronic, deschis şi menţinut de către ASPAAS, a cărui formă este prevăzută în Anexa nr. 1.
(6) Radierea din registrul prevăzut în Anexa nr. 1 se dispune de către ASPAAS şi poate avea loc în următoarele situaţii:

a)     inspectorul/expertul solicită radierea;

b)    a fost sancționat pentru încălcarea legislaţiei în domeniul auditului financiar;

c)     inspectorul/expertul nu își respectă obligațiile privind evitarea conflictului de interese, asigurarea calității activitatii etc.

CAPITOLUL II – PROGRAMAREA ȘI DESFĂȘURAREA INSPECȚIILOR

Secțiunea A – PROGRAMAREA ȘI PLANIFICAREA INSPECȚIILOR

Art. 10 Programul de inspecție

(1) SIACI întocmește proiectul Programului trimestrial de inspecții („Programul de Inspecție”) care include auditorii financiari și firmele de audit care desfășoară activități de audit statutar, autorizați de ASPAAS, precum și perioada de activitate supusă inspecției.

(2) Selectarea auditorilor în programul trimestrial de inspecții se realizează ținând cont de următoarele:

a.     De frecvența inspecției

                i.      Inspecțiile se desfășoară cel puțin o dată la 6 ani în cazul auditorilor financiari care efectuează audituri statutare (conform art. 35 alin. (4) lit. h. din Legea 162/2017 )

ii.      Inspecțiile se desfăsoară cel puțin o dată la 3 ani în cazul auditorilor și a firmelor de audit care efectuează audituri statutare la EIP (conform art. 26 alin. (2) lit. a. din Regulamentul 537/2014 )

b.     De factorii de risc identificați. Programul de inspecții are în vedere selectarea auditorilor în funcție de factorii de risc, respectiv:

·        Tipul de organizare și dimensiunea firmei de audit;

·        Numărul de misiuni de audit;

·        Dimensiunea entităților auditate;

·        Tipul entităților auditate;

·        Rezultatele inspecțiilor anterioare (aspectele identificate);

·        Data ultimei inspectii;

·        Rezultatele scăzute ale partenerului de angajament;

·        Parteneri noi în firmă;

·        Alte aspecte care se iau în considerare:

– Expertiza partenerului în industrie;

– Existența de sancțiuni precedente;

– Raportul dintre valoarea anagajamentului și dimensiunea acestuia;

– Informații primite de la părți terțe;

– Informații din presă (referitoare la profitul firmei de audit, la riscurile de continuare a activității, restructurări de personal, probleme legate taxe și impozite, schimbări ale personalului cheie, etc).

– Orice alte informații care pot contribui la identificarea unor factori de risc majori.

c.      De existența cererilor de inspecții voluntare.

d.     De necesitatea includerii în programul de inspecții a inspecțiilor consecutive.

(3) Programul trimestrial de inspecție se înaintează spre aprobare conducerii ASPAAS.

(4) După aprobare, SIACI confirmă cu auditorii perioada inspecției.

(5) După ce echipa de inspecții și auditorul agreează perioada de inspecție, programul trimestrial de inspecție se afișează pe pagina de internet a ASPAAS.

(6) Programul trimestrial de inspecție se actualizează ori de câte ori este necesar.

Art. 11 Planificarea inspecțiilor – Selectarea angajamentelor de audit

(1) După stabilirea auditorilor/firmelor de audit ce vor fi inspectați într-un trimestru, se va transmite o cerere de informații preliminară auditorilor financiari/ firmelor de audit. (Anexa nr.3) Această cerere de informații este menită să ajute inspectorii în identificarea factorilor determinanți în selectarea angajamentelor ce vor fi inspectate.

(2) Cererea de informații preliminară va fi personalizată ținând cont de profilul fiecărui auditor financiar în parte, respectiv firmă de audit.

(3) Selectarea angajamentelor de audit se bazează în cele mai multe cazuri pe o procedură de identificare a angajamentelor cu risc dacă este cazul.

(4) Inspectorii SIACI vor avea în vedere în selectarea angajamentului de audit  perioada inspectata. Pentru determinarea perioadei inspectate, inspectorii vor avea în vedere perioada neacoperită de alte inspecții.

Art. 12 Planificarea inspecțiilor – selectarea ariei de inspecție a unui angajament de audit selectat

(1) Pentru angajamentele selectate, determinarea ariei de inspecție se va face luând în considerare următoarele:

a.     echipa de inspecție poate cere o detaliere a profilului clientului selectat (Anexa nr.4). Acest profil al clientului va trebui dat echipei de inspecții înaintea inspectării propriu-zise a angajamentului. Profilul clientului va furniza echipei de inspecții ocazia să se familiarizeze cu riscurile asociate angajamentului de audit,

b.     Echipa de inspecții va revizui informațiile publice despre compania auditată, cum ar fi situațiile financiare și alte prezentări ale managementului,

c.      Echipa de inspecții poate comunica acolo unde este cazul cu Comitetul de audit al entității auditate,

d.     Echipa de inspecții își poate obține informații privitoare la entitate din alte surse externe (site-ul companiei, inclusiv organisme de reglementare sub incidența cărora își desfășoară activitatea).

e.      Orice alte aspecte care pot contribui la o imagine cât mai clară a secțiunilor reprezentative ale dosarului de audit precum și a riscurilor asociate.

Art. 13 Comunicarea cu auditorii financiari și firmele de audit – confirmarea perioadei inspectate conform programului de inspecție

(1) Cu cel puțin 15 zile înainte de perioada stabilită pentru inspecție, ASPAAS comunică auditorilor financiari sau firmelor de audit înștiințarea privind efectuarea inspecției.

(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se realizează prin mijloace electronice de comunicare sau prin oricare din modalitățile de comunicare a actelor prevăzute de Codul de procedură civilă.

(3) Înștiințarea conține cel puțin următoarele elemente:

a)     Data de începere a inspecției;

b)    solicitarea confirmării disponibilității auditorului financiar sau a reprezentanților firmei de audit pentru efectuarea inspecției în perioada propusă;

c)     mențiune privind obligațiile auditorului financiar sau firmei de audit conform art. 19.

d)    Cererea de informații preliminară (Anexa nr.3).

(4) În termen de 3 zile de la primirea înștiințării prevăzute la alin. (1), auditorul financiar sau firma de audit are obligația să transmită în scris către ASPAAS confirmarea prevăzută la alin. (3) litera b).

(5) În cazul în care auditorul financiar sau firma de audit se află în imposibilitatea de a se supune inspecției la data comunicată prin înștiințarea prevăzută la alin. (1), acesta are dreptul de a solicita o singură dată, cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită, amânarea inspecției periodice, pentru motive temeinic justificate, la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data stabilită prin înștiințarea transmisă.

(6) Solicitarea amânării inspecției se transmite în scris către ASPAAS și este însoțită de documente care fac dovada motivului amânării.

(7) În urma analizei solicitării de amânare, ASPAAS poate aproba cererea și reprograma efectuarea inspecției la data solicitată de auditorul financiar sau firma de audit, caz în care se comunică în scris auditorului financiar sau firmei de audit aprobarea cererii.

(8) În cazul în care solicitarea prevăzută la alin. (5) nu este întemeiată sau nu îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (5) și (6), ASPAAS respinge cererea.

(9) În termen de 7 zile de la primirea solicitării prevăzută la alin. (5), ASPAAS  transmite auditorului financiar sau firmei de audit soluționarea solicitării sale.

(10)  În situații excepționale, auditorul financiar sau firma de audit poate solicita, în scris, cu depunerea înscrisurilor doveditoare ale situației excepționale care îl pun în imposibilitatea de a se supune inspecției, amânarea acesteia la o dată situată într-un interval mai mare decât cel prevăzut la alin. (5).

(11)  ASPAAS transmite auditorului financiar sau firmei de audit, în termen de 10 zile de la primirea solicitării, soluționarea cererii de amânare prevăzută la alin. (10).

(12)  În cazul în care solicitarea de amânare prevăzută la alin. (10) este respinsă, ASPAAS transmite auditorului financiar sau firmei de audit,  în termen de 10 zile de la primirea solicitării, decizia de menținere a perioadei de efectuare a inspecției, astfel cum a fost comunicată prin înștiințarea prevăzută la alin. (1).

(13)  În cazul în care auditorul financiar sau firma de audit nu se supune inspecției de calitate la data stabilită, conform înștiințării prevăzute la alin. (1) sau la o dată ulterioară stabilită urmare a admiterii unei solicitări de amânare conform prevederilor alin. (5) sau alin. (10), după caz, se va urma procedura de sancționare a audiorilor conform legislației în vigoare.

Art. 14 Comunicarea cu auditorii financiari și firmele de audit – trimiterea cererilor de informații

(1) Cererea de informații menționată la art.11 (Anexa nr.3) va fi transmisă auditorilor cu cel puțin 30 de zile înainte de data inspecției.

(2) Auditorii au obligația să răspundă în cel mult 15 zile de la data primirii cererii de informații prevazută la alin. (1).

(3) Cererea de informații menționată la art. 12 (Anexa nr.4) referitoare la etapa următoare a planificării, respectiv selectarea ariei de inspecții, se va transmite cu cel puțin 15 zile înainte de data inspecției.

(4) Auditorii au obligația de a răspunde la informațiile cerute de la alin (3) în cel mult 7 zile de la data primirii acesteia.

(5) Comunicarea prevăzută la alin. (1) și (3) se realizează prin mijloace electronice de comunicare sau prin oricare din modalitățile de comunicare a actelor prevăzute de Codul de procedură civilă.

(6) În cazul în care auditorul sau firma de audit nu respectă obligația de transmitere a informațiilor cerute la alin (1) și (3), precum și nerespectarea termenelor acestora sau trimiterea greșită sau parțială a informațiilor cerute de echipa de inspecții, după caz, se vor aplica procedurile de sancționare conform reglementărilor în vigoare.

Secțiunea B – DESFĂȘURAREA INSPECȚIILOR

B.1. ASPECTE GENERALE

Art. 15 Obiectivele de inspecție

(1) Obiectivele de inspecție sunt elaborate cu respectarea cerințelor prevăzute la art. 6.

(2) Obiectivele de inspecție sunt elaborate conform metodologiei comune de inspecții adoptată de COESA.

(3) Obiectivele de inspecție sunt confidențiale și nu sunt transmise auditorului pâna la momentul începerii inspecției;

Art. 16 Perioada de desfășurare a inspecției

(1)  Perioada de desfășurare a inspecției se propune de coordonatorul echipei de inspecție și este aprobată de coordonatorul SIACI.

(2)  În funcție de volumul activității auditorului financiar sau firmei de audit și de alți factori ce pot interveni pe parcursul inspecției, perioada de desfășurare a inspecției se poate modifica cu aprobarea coordonatorului SIACI.

Art. 17 Aria de cuprindere a inspecției

(1) Sunt supuși inspecției, conform prezentelor norme, toți auditorii financiari și firmele de audit care desfășoară activități de audit statutar.

(2) Aria de cuprindere a inspecției include:

a.     Evaluarea integrală sau parțială a sistemului de control intern al auditorului financiar sau firmei de audit

b.     Unul sau mai multe dosare de audit aferente misiunilor derulate.

Art. 18 Obligațiile echipei de inspecție

(1) Membrii echipei de inspecție ai ASPAAS au obligația de a respecta prevederile etice care le sunt aplicabile, inclusiv respectarea cerințelor privind confidențialitatea informațiilor obținute cu ocazia inspecțiilor, precum și obligațiile de conduită profesională.

(2) Inspecțiile se desfășoară, de regulă, la sediul auditorului financiar sau al firmei de audit și, în cazul în care situația o impune, la sediul ASPAAS.

(3) După acceptarea perioadei de inspecție conform art.13 de către auditorul financiar sau firma de audit, echipa de inspecție întocmește delegația și ordinul de deplasare. În cadrul deplasărilor interne în altă localitate, se întocmește și Raportul de Deplasare care include: echipa de inspecție, județul, orașul, auditorul financiar sau firma de audit, cheltuielile de transport, de cazare precum și diurnă.

Art. 19 – Obligațiile auditorilor financiari și ale firmelor de audit

(1) Prin derogare de la principiul confidențialității, auditorii financiari și firmele de audit au obligația profesională de a prezenta echipei de inspecție orice informații, inclusiv cele de natură confidențială, pentru a se conforma solicitărilor echipei de inspecție.

(2) La solicitarea ASPAAS, auditorii financiari sau reprezentanții firmei de audit au obligația:

a)     să respecte codul etic din punct de vedere profesional (inclusiv modul de comunicare cu ASPAAS și cu reprezentanții lor- conform Art 13 si Art. 14);

b)    să ofere toate explicațiile necesare verificării corectitudinii informațiilor din raportul de transparență, raportul privind activitatea de audit statutar sau a altor informații furnizate ASPAAS;

c)     să răspundă cererilor de informații preliminare inspecțiilor conform Art.14 (anexa nr.3 și anexa nr.4);

d)    să asigure pe toată perioada inspecției prezența personalului responsabil de implementarea sistemului de control al calității, precum și de misiunile de audit care fac obiectul inspecției;

e)     să asigure accesul echipei de inspecție la dosarele de audit, precum și la actele și documentele de orice fel pe care le gestionează sau le au în păstrare, care intră sub incidența inspecției și servesc pentru documentarea probelor de inspecție care susțin concluziile inspecției;

f)      să furnizeze echipei de inspecție copii conforme cu originalul după documentele solicitate de către membrii acesteia;

g)     să comunice în scris către ASPAAS, la termenele stabilite, modul de implementare a recomandărilor emise de către echipa de inspecție a ASPAAS;

h)    la finalul inspecției, auditorul financiar sau reprezentantul firmei de audit trebuie să declare (conform Anexei nr.5), în scris, că a pus la dispoziția echipei de inspecție toate actele și documentația existentă la acel moment și care poate fi relevantă pentru efectuarea inspecției de calitate;

i)       Să-și însușească constatările și concluziile echipei de inspecție prin:

1.  semnarea simplă pe fiecare pagină și semnarea și parafarea raportului de inspecție pe ultima pagină, cu mențiunea ”fără obiecțiuni”, în cazul în care nu există obiecțiuni la constatările echipei de inspecție din raportul de inspecție;

2.  semnarea simplă pe fiecare pagină și semnarea și parafarea raportului de inspecție pe ultima pagină, cu mențiunea ”cu obiecțiuni”, în cazul în care există obiecțiuni la constatările echipei de inspecție din raportul de inspecție. Se atașează la raportul de inspecție obiecțiunile formulate în scris de auditorul financiar sau firma de audit.

j)       să furnizeze anual sau ori de câte ori este cazul către ASPAAS un raport privind activitatea de audit statutar, care conţine cel puţin informaţii similare cu cele prevăzute la art. 13 şi 14 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, în conformitate cu art. 29, alin. (14) din Legea nr. 162/2017.

B.2. RAPORTUL DE INSPECȚIE

Art. 20 Întocmirea, semnarea și comunicarea Raportului de inspecție

(1) Rezultatele inspecției se consemnează în Raportul de inspecție care se întocmește în ultima zi de inspecție.

(2) Raportul de inspecție se redactează în două exemplare și se semnează pe fiecare pagină de către membrii echipei de inspecție și de către auditorul financiar sau reprezentantul firmei de audit, iar ultima pagină se și parafează de către auditorul financiar sau reprezentantul firmei de audit inspectat(e), în conformitate cu art.19 alin. (2) lit.h).

(3) Cele două exemplare ale Raportului de inspecție se înregistrează la ASPAAS, prin grija coordonatorului echipei de inspecție.

(4) În cazul în care Raportul de inspecție este semnat cu mențiunea ”fără obiecțiuni”, în conformitate cu art.19 alin. (2) lit.h) pct.1., un exemplar al Raportului de inspecție, se comunică auditorului financiar sau reprezentantului firmei de audit inspectat(e), în termen de 15 de zile de la înregistrarea acestuia, prin grija coordonatorului echipei de inspecție.

(5) Comunicarea raportului de inspecție către auditorul financiar sau firma de audit se efectuează prin transmitere directă cu semnătură de primire, sau prin una din metodele enumerate la art. 33, asigurând confirmarea primirii.

(6) În cazul în care Raportul de inspecție este semnat cu mențiunea ”cu obiecțiuni”, în conformitate cu art. 19 alin. (2) lit. h) pct. 2., se aplică prevederile art. 32.

(7) În cazul în care auditorul financiar sau reprezentantul firmei de audit inspectate refuză să semneze de luare la cunoștință a Raportului de inspecție, se aplică prevederile art. 31.

Art. 21 Conținutul Raportului de inspecție și anexelor acestuia:

(1) Raportul de inspecție cuprinde, în principal, următoarele elemente (Anexa nr 2):

a)     componența echipei de inspecție, conform mandatului în baza căruia s-a efectuat inspecția și numărul delegațiilor;

b)    datele de identificare ale auditorului financiar sau firmei de audit inspectat(e), după caz, CUI și Certificat/ Autorizație;

c)     datele de identificare ale persoanelor care reprezintă societatea în cazul firmelor de audit precum și datele de identificare a responsabililor de angajament;

d)    data sau perioada în care s-a efectuat inspecția, după caz;

e)     perioada acoperită de inspecție;

f)      identificarea dosarelor de audit inspectate, numele clienților inspectați;

g)     aria de inspecții și obiectivele selectate și care necesită îmbunătățiri;

h)    în cazul în care există obiecțiuni, eventuala argumentație a auditorului financiar sau reprezentanților firmei de audit cu privire la neîndeplinirea sau documentarea inadecvată a anumitor obiective specifice verificate de echipa de inspecție;

i)       concluziile generale ale inspecției

j)       măsura în care auditorul financiar sau firma de audit inspectat(ă) este înregistrat(ă), la data exercitării activității de audit statutar, în Registrul public electronic al auditorilor financiari din România;

k)    semnăturile membrilor echipei de inspecție pe fiecare pagină a Raportului de inspecție; semnăturile reprezentanților firmei de audit sau auditorului financiar precum și parafa reprezentanților firmei de audit sau auditorului financiar pe ultima pagină.

l)       data semnării Raportului de inspecție;

m)  semnătura de primire a unui exemplar al Raportului de inspecție de către auditorul financiar inspectat sau de către reprezentantul firmei de audit inspectate, după caz;

n)    mențiunea „cu obiecțiuni” sau „fără obiecțiuni”, după caz.

(2) Raportul de inspecție nu cuprinde lista clienților aferenți misiunilor selectate pentru inspecție. Această listă, precum și identificarea contractelor în baza cărora s-au desfășurat misiunile aferente dosarelor de audit inspectate, au regim confidențial conform reglementărilor ASPAAS.

Art. 22 Constatările și concluziile Raportului de inspecție

(1) Constatările și concluziile echipei de inspecție se fundamentează pe baza probelor de inspecție puse la dispoziție de auditorul financiar sau firma de audit.

(2) Constatările și concluziile inspecțiilor din raportul de inspecție, sunt comunicate și dezbătute cu auditorul financiar sau cu firma de audit inspectată înainte de finalizarea raportului de inspecție.

(3) Anexa raportului de inspecții privind constatările echipei de inspecții referitor la obiectivele selectate, poate conține următoarele concluzii:

a.     obiectivul verificat este corespunzătoar standardelor de audit cu propunere de îmbunătățiri minore și opționale,

b.     obiectivul verificat este la un nivel acceptabil de respectare a standardelor de audit dar care necesită îmbunătățiri obligatorii și în termenele stabilite de echipa de inspecție,

c.      obiectivul verificat necesită îmbunătățiri semnificative privind suficiența și/sau calitatea probelor de audit.

Art. 23 Arhivarea Raportului de inspecție

Raportul de inspecție se arhivează alături de dosarul de inspecție și se păstrează la ASPAAS pe durată de 10 ani.

B.3. EVALUAREA CALITĂȚII ACTIVITĂȚII AUDITORULUI FINANCIAR SAU FIRMEI DE AUDIT INSPECTAT(E)

Art. 24 Evaluarea activității de audit statutar

(1) Inspectorii vor selecta ariile de inspecție în funcție de riscuri așa cum au fost prezentate la art. 12. În cadrul ariilor de inspecții, se stabilesc obiectivele de inspecție care se vor urmări. La final echipa de inspecții va concluziona dacă ariile de inspecție selectate sunt  :

a.     Fără aspecte identificate (best practice)

b.     Cu aspecte identificate (findings)

c.      Cu aspecte semnificative identificate (significant findings)

Art. 25 Evaluarea sistemului de control intern al auditorului financiar sau al firmei de audit

(1) Verificarea sistemului de control intern al auditorului financiar sau al firmei de audit cu cerințele ISQC1 și ISA 220 se realizează de către inspectori în funcție de aria de inspecție selectată în perioada de planificare a inspecției așa cum prevede art. 12 se vor avea în vedere conformitatea cu:

a)      ISQC 1 (în special cu aspectele menționate în art. 28 alin. (1) lit. a) – g) și Legea nr. 162/2017, referitoare la cerinţele de organizare internă);

b)    Conformitatea cu ISA 220.

B.4. MĂSURI APLICABILE ÎN URMA INSPECȚIILOR

Art. 26 Măsuri aplicabile auditorilor financiari și firmelor de audit

(1) În cazul în care, în urma inspecției, se constată existența oricăror deficiențe sau neconformități în activitatea desfășurată de auditorul financiar sau firma de audit, ASPAAS poate dispune de una dintre măsurile prevăzute la alin. (3), ținând cont de gravitatea abaterilor de la îndatoririle profesionale.

(2) Deficiențele sau neconformitățile în activitatea desfășurată de auditorul financiar sau firma de audit care sunt considerate abateri grave sunt:

a)     nerespectarea obligațiilor privind existența sistemului intern de control al calității sau implementarea defectuoasă a acestuia, conform prevederilor art 28 alin. (1) lit. a) – g) și k) din Legea nr. 162/2017;

b)    nerespectarea obligațiilor privind conformitatea cu standardele profesionale și încălcarea pricipiilor de etică profesională, rezultate ca urmare a verificării dosarelor de audit;

c)     lipsa probelor de audit care să poată susțină concluziile pe baza cărora a fost emisă opinia de audit;

d)    lipsa de cooperare din partea auditorului financiar sau a reprezentanților firmei de audit cu echipa de inspecție.

(3) Măsurile dispuse sunt:

a)     cu caracter de sancționare: ASPAAS, va urma derularea procedurii de sancționare conform reglementărilor în vigoare și aplică, în funcție de gravitatea abaterilor de la îndatoririle profesionale, una sau mai multe dintre sancțiunile prevăzute la art. 40 alin. (4) din Legea nr. 162/2017;

b)    fără caracter de sancționare: formularea de recomandări prin Raportul de inspecție pentru corectarea deficiențelor sau neconformităților constatate în urma inspecției și stabilirea termenului de implementare a acestora.

(4) Termenul prevăzut la alin. (3) litera b) se stabilește de către echipa de inspecție și nu poate depăși 12 luni.

Art. 27 Obligațiile auditorului privind implementarea recomandărilor

(1) Auditorul financiar sau firma de audit căreia i-au fost emise recomandări în conformitate cu art. 26 alin. (3) litera b) are obligația de implementare a acestora la termenele stabilite de inspectori în raportul de inspecție.

(2) În termen de cel mult 21 de zile de la data primirii Raportului de inspecție sau de la data comunicării răspunsului la obiecțiuni, dacă este cazul, auditorul financiar sau firma de audit inspectată are obligația să comunice în scris către ASPAAS modul în care urmează să implementeze recomandările emise, inclusiv acțiunile planificate și data finalizării acestora.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), auditorul financiar sau firma de audit inspectată poate solicita în scris, cu documente justificative, în termenul prevăzut la alin. (2), prelungirea termenului de implementare a recomandărilor și/sau modificarea acestora.

(4) Echipa de inspecție a ASPAAS analizează solicitarea prevăzută la alin. (3) în vederea aprobării sau respingerii acesteia, după caz.

(5) Prelungirea termenului se face cu încadrarea în termenul prevăzut la art. 26 alin. (4).

Art. 28 Măsuri de monitorizare a activității după efectuarea inspecțiilor planificate

(1) ASPAAS monitorizează activitatea desfășurată de auditorii financiari și firmele de audit care desfășoară activități de audit statutar, în funcție de aspectele identificate de echipa de inspecție în inspecția periodică anterioară.

(2) Elaborarea Programului de inspecții ține cont de termenele impuse de inspectori auditorilor pentru remedierea aspectelor identificate în cadrul inspecțiilor efectuate.

(3) Inspecțiile consecutive incluse în programul de inspecții au ca obiect revizuirea calității activității desfășurate de auditorul financiar sau firma de audit, în funcție de recomandările emise prin intermediul Raportului de inspecții.

Art. 29. Neîndeplinirea obligațiilor auditorilor

(1) Neîndeplinirea obligațiilor auditorilor financiari referitoare la Art. 28 sau firmei de audit va fi constatată de echipa de inspecție care propune sau dispune măsuri disciplinare conform Art. 26.alin (2) și (3)

(2) Cazurile indicate la alin. (1) sunt analizate la nivelul SIACI, care va urma procedura de sancționare conform reglementărilor în vigoare.

(3) Raportul de inspecție constituie anexă la sesizarea prevăzută la alin. (1).

Secțiunea C – PROCEDURA DE ANALIZĂ A OBIECȚIUNILOR AUDITORILOR FINANCIARI FAȚĂ DE CONSTATĂRILE ECHIPEI DE INSPECȚIE PRECUM ȘI REFUZUL SEMNĂRII ȘI PARAFĂRII RAPORTULUI DE INSPECTIE

Art. 30 Procedura de semnare a Raportului de inspecție

(1) Auditorul financiar supus inspecției periodice pentru asigurarea calităţii are obligaţia de a lua la cunoştinţă constatările şi concluziile echipei de inspecţii consemnate în Raportul de inspecție, în conformitate cu art. 19 alin. (1) lit. h) după cum urmează:

a)     semnarea simplă pe fiecare pagină și semnarea și parafarea raportului de inspecție pe ultima pagină, cu mențiunea ”fără obiecțiuni”, în cazul în care nu există obiecțiuni la constatările echipei de inspecție din raportul de inspecție;

b)    semnarea simplă pe fiecare pagină și semnarea și parafarea raportului de inspecție pe ultima pagină, cu mențiunea ”cu obiecțiuni”, în cazul în care există obiecțiuni la constatările echipei de inspecție din raportul de inspecție. Se atașează la raportul de inspecție obiecțiunile formulate în scris de auditorul financiar sau firma de audit.

Art. 31 Refuzul de a semna Raportul de inspecție

(1) Refuzul auditorului financiar de a semna şi parafa raportul de inspecție, constituie abatere profesională, în sensul art. 30 alin. (1) lit. a).

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) echipa de inspecţie consemnează în Raportul de inspecție refuzul auditorului financiar sau firmei de audit de semnare a Raportului de inspecție, împreună cu eventualul motiv invocat de acesta.

(3) Refuzul semnării raportului de inspecții, constituie abatere profesională și se va samcționa conform legisalției în vigoare.

Art. 32 Semnarea Raportului de inspecție cu obiecțiuni de către auditorul financiar sau firma de audit

(1) În cazul în care auditorul financiar sau firma de audit nu este de acord cu constatările și concluziile echipei de inspecție, așa cum sunt acestea consemnate în cadrul Raportului de inspecție, acesta are următoarele obligații:

a)     Să semneze și să parafeze Raportul de inspecție, cu mențiunea ”cu obiecțiuni”, în conformitate cu art. 30 alin. (1) lit. b);

b)    Să furnizeze echipei de inspecție toate probele care documentează obiectivele pentru care face obiecțiuni și care au fost prezentate echipei de inspecție în momentul evaluării acestora. Echipa de inspecție întocmește un proces verbal de predare – primire, sub semnătură, din care să rezulte că toate probele care fundamentează obiectivele pentru care auditorul financiar sau firma de audit formulează obiecțiuni, au fost prezentate echipei de inspecție la acea dată. În cazul în care documentarea obiecțiunilor auditorului presupune prelungirea programului normal de inspecție, aceasta se face fără să afecteze planificarea celorlalte inspecții.

c)     Să formuleze în scris obiecțiunile, precum și argumentele pentru care a semnat raportul de inspecție cu mențiunea ”cu obiecțiuni”.

(2) Obiecțiunile formulate în scris de auditorul financiar sau firma de audit inspectat(ă) trebuie să cuprindă în mod obligatoriu:

a)     Nominalizarea obiectivelor din Raportul de Inspecție pentru care acesta are obiecțiuni cu privire la constatările și concluziile echipei de inspecție;

b)    Raționamentul auditorului financiar sau firmei de audit care stau la baza obiecțiunilor formulate;

c)     Materialele relevante care stau la baza obiecțiunilor formulate, în conformitate cu alin. (1) lit. b);

(3) Obiecțiunile formulate în scris de auditorul financiar sau firma de audit inspectat(ă), împreună cu toată documentația aferentă, constituie anexă la Raportul de Inspecție. Dispozițiile art. 20 alin. (7) rămân aplicabile.

(4) În cazul în care auditorul financiar sau firma de audit își incalcă obligațiile prevăzute la alin. (1) lit b) și c) prin fapte precum refuzul de a formula în scris obiecțiunile față de constatările echipei de inspecții, sau refuzul de a înmâna echipei de inspecție copii conforme cu originalul ale materialelor de natură să probeze obiecțiunile formulate, echipa de inspecție consemnează aceste aspecte în Raportul de inspecție.

(5) Șeful SIACI verifică dacă obiecțiunile formulate de auditorul financiar sau firma de audit inspectată îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) și (2);

(6) În cazul în care obiecţiunile auditorului financiar sau firmei de audit inspectat(e) nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), coordonatorul SIACI propune președintelui ASPAAS respingerea obiecţiunilor ca inadmisibile;

(7) În cazul în care obiecțiunile formulate de auditorul financiar sau firma de audit îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (2), dosarul va fi predat și continuat de o nouă echipă de inspecții care va efectua o inspecție tematică privind obiectivele de inspecție cu obiecțiuni. Echipa de inspecție va fi constituită din inspectori care nu au participat în inspecția precedentă.

(8) În baza analizei efectuate conform alin. (7) se pot respinge sau admite obiecțiunile formulate în totalitate sau parțial, concluziile se anexează la raportul de inspecție și se comunică auditorului financiar sau firmei de audit în termen de 15 zile de la data înregistrării rezultatului analizei, prin grija coordonatorului echipei de inspecție (care a efectuat inspecția tematică). Comunicarea se face în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (5).

CAPITOLUL III – DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art. 33 Termene și comunicarea actelor

(1) Termenele stabilite prin prezenta Normă se calculează conform prevederilor Codului de procedură civilă.

(2) Actul depus în interiorul termenului prevăzut de prezenta Normă, prin scrisoare recomandată la oficiul poștal sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare, este socotit a fi făcut în termen.

(3) Comunicarea actelor prevăzute în cuprinsul prezentei Norme se consideră îndeplinită și prin transmiterea acestora prin fax, telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace care asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia.

(4) În scopul efectuării comunicărilor prevăzute în cuprinsul prezentei Norme, ASPAAS poate utiliza datele indicate de auditorul financiar sau firma de audit, cum ar fi numărul de fax, telefax sau adresa de poștă electronică.

(5) Comunicarea cu auditorii financiari sau cu firmele de audit, conform prevederilor prezentei norme, în numele și pe seama ASPAAS, este asigurată de către coordonatorul SIACI sau o altă persoană desemnată de catre Președintele ASPAAS, după caz.

Art. 34 Dispoziții tranzitorii și finale

(1) Prezenta normă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Anexa nr.1 – Registrul inspectorilor externi – model

Anexa nr.2 – Raportul de inspecție – model

Anexa nr.3 – Cerere preliminară de informații – model

Anexa nr.4 – Cerere informații ale angajamentelor selectate- model

Anexa nr.5 – Declarație – model

Anexă

Norme privind instruirea teoretică și stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar

 

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1 Obiect

(1) Prezentele norme stabilesc cerințele privind accesul la stagiul în activitatea de audit financiar, organizarea și desfășurarea stagiului de pregătire practică a stagiarilor, precum și formarea/instruirea teoretică a stagiarilor.

(2)  Prezentele norme se aplică tuturor stagiarilor în activitatea de audit financiar.

Art. 2 Definiții

În înțelesul prezentelor norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

(1) Stagiar – persoana fizică care dobândește această calitate în urma promovării testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu.

(2) Contractul de stagiu – un contract încheiat între angajator și stagiar, cuprinzând drepturile si obligațiile părților.

(3) Mentorul – denumit în continuare și îndrumător de stagiu este auditorul financiar autorizat în România sau în alt stat membru care își exercită activitatea ca liber-profesionist sau își desfășoară activitatea în cadrul unei firme de audit autorizate în orice stat membru, care oferă îndrumare în activitatea de audit al situațiilor financiare anuale sau al situațiilor financiare anuale consolidate și care a fost atestat de către ASPAAS în condițiile prezentelor norme.

(4) Stagiul – perioada de pregătire practică a stagiarului în activitatea de audit financiar ce se desfășoară pe parcursul unei perioade de minim 3 ani.

(5) Formarea/instruirea teoretică a stagiarilor – cursul modular de pregătire teoretică a stagiarilor în activitatea de audit financiar ce se desfășoară concomitent sau anterior perioadei de pregătire practică.

(6) Dosar de practică – documentația întocmită de către stagiarul în activitatea de audit financiar și avizată de îndrumătorul de stagiu, prin care se consemnează și se certifică activitățile desfășurate de stagiar în sensul aplicării în practică a cunoștințelor teoretice.

Art.3 Autoritatea competentă

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) este autoritatea competentă privind organizarea și desfășurarea testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu în conformitate cu prevederile art . 11 alin (6) lit. b) și alin (7), organizarea și desfășurarea stagiului de pregătire practică în conformitate cu prevederile art . 11 alin (1) – (5) și formarea/instruirea teoretică a stagiarilor în audit financiar în conformitate cu prevederile art . 7 alin (1) lit. b).

 

Capitolul II Organizarea și desfășurarea stagiului în activitatea de audit financiar

Art. 4 Condiții privind accesul la stagiu în activitatea de audit financiar

(1)   Sunt stagiari în activitatea de audit financiar persoanele fizice care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

a) sunt licențiate ale unei instituții de învățământ superior. Diploma obținută̆ la absolvirea instituției de învățământ superior trebuie să fie recunoscută/echivalată de către Ministerul Educației Naționale;

b) au promovat testul de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu.

c) au o bună reputație conform art. 5 din Legea 162/2017 și normelor ASPAAS privind buna reputație.

Art. 5 Perioada și durata stagiului

(1) Perioada de demarare a activităților specifice de instruire teoretică și pregătire practică derulate pe perioada stagiului începe cu data de 1 octombrie a anului în care persoana a susținut și promovat testul de acces la stagiu.

(2) Perioada de Stagiu se desfășoară pe parcursul a minim 3 ani și constă în parcurgerea cursului modular de instruire teoretică, denumit în continuare cursul de instruire teoretică  dintr-un stagiu de pregătire practică de 3 ani.

(3) Cele două componente, respectiv cursul de instruire teoretică și stagiul de pregătire practică se pot desfășura simultan sau stagiul de pregătire practică poate începe oricând după începerea programului de instruire teoretică.

Art. 6 Organizarea și desfășurarea cursului de instruire teoretică a stagiarilor în activitatea de audit statutar

(1) Stagiarii trebuie să participe la cursul de instruire teoretică organizat de ASPAAS. 

(2) Cursul de instruire teoretică a stagiarilor în domeniul auditului financiar, în sensul prezentelor norme, poate fi susținut numai de lectori atestați de către ASPAAS și înscriși în Registrul lectorilor, conform normelor ASPAAS privind pregătirea profesională continuă.

(3)  Instruirea teoretică a stagiarilor acoperă, pe perioada de stagiu de trei ani, următoarele domenii de studii:

A. Competențe tehnice:

A.1. Audit – standarde internaționale

A.2. Contabilitate:

A.2.1. Contabilitatea financiară și raportare – standarde naționale si internaționale

A.2.2. Contabilitatea costurilor și managerială

A.3. Guvernanță corporativă, managementul riscului și control intern

A.4. Fiscalitate

A.5. Tehnologia informației, matematică și statistică

A.6. Drept civil și legislație specifică afacerilor

A.7. Finanțe și management financiar

C.  Abilități profesionale

B.1. Comunicare și marketing

B.2. Dezvoltare personală

D.  Valori, etică și atitudine profesională

D.1. ISQC

D.2. Codul etic

D.3. Comportament etic (Behavioral Ethics)

(4) Un modul din cadrul cursului de instruire teoretică a stagiarilor poate acoperii unul sau mai multe dintre domeniile menționate la alin (3).  

(5) Activitățile de formare trebuie să se bazeze pe obiective și rezultate de învățare relevante care evidențiază în mod clar competența profesională care trebuie dobândită de stagiari.

(6)  Activitățile de formare și materialele suport trebuie să fie dezvoltate de persoane sau echipe care au experiență în domeniu. Expertiza poate fi demonstrată prin experiență practică sau educație, sau ambele.

(7)  Pentru a se asigura că activitățile de formare şi materialele suport sunt corecte din punct de vedere tehnic, sunt actuale și abordează obiectivele de învățare declarate, ASPAAS poate să solicite revizuirea acestora de către persoane calificate altele decât cele care le-au elaborat. Aceste revizuiri trebuie să aibă loc înainte de prima prezentare a acestor materiale. De asemenea se poate solicita efectuarea unui test pilot. În situația în care activitățile de formare și materialele suport nu corespund din punct de vedere calitativ, acestea nu vor fi acceptate în Programul de instruire teoretică a stagiarilor.

(8) Pentru fiecare modul din cursul de instruire teoretică a stagiarilor lectorul trebuie să pună la dispoziție în prealabil următoarele informații:

a)   Obiective de învățare;

b)   Rezultatele învățării (learning Outcomes);

c)   Metode de furnizare de instruire;

d)   Cerințe preliminare;

(9) Cursul se poate desfășura prin prezența în sala de curs sau online.

(10) După finalizarea fiecărui modul de studiu din cadrul cursului de instruire teoretică, stagiarii în activitatea de audit financiar vor susține un test de autoevaluare a cunoștințelor.

(11) Se consideră că un stagiar a urmat cursul de instruire teoretică după susținerea testelor de autoevaluare a cunoștințelor aferente modulelor organizate în cadrul cursului care să acopere toate domeniile prevăzute la alin (3).

Art.7 Calendarul activităților pentru instruirea teoretică a stagiarilor

(1) Calendarul activităților referitoare la instruirea teoretică a stagiarilor se aprobă anual, până la data de 1 octombrie, de către președintele ASPAAS.

(2) Pe parcursul anului de stagiu calendarul activităților prevazut la alin (1) poate suferi actualizări.

(3) Calendarul activităților prevăzut la alin (1) se publică pe site-ul ASPAAS.

(4) Modulele ce vor fi organizate în cursul anului de stagiu, precum și perioada de organizare a acestora, cuprinsă în perioada de desfașurare a  activităților definită în calendarul activităților prevăzut la alin (1), se vor comunica stagiarilor și se vor afișa pe site-ul ASPAAS cu cel putin 30 de zile înainte de data începerii activităților de instruire.

Art. 8 Recunoașterea instruirii teoretice a stagiarilor

(1) ASPAAS recunoaște integral sau în parte instruirea teoretică a stagiarilor efectuată de aceștia în cadrul studiilor universitare de licență sau master organizate de instituții de învățământ superior sau în cadrul programelor de dezvoltare profesională inițială conform standardelor de educație IFAC necesare pentru obținerea unei calificări profesionale organizate de organismele profesionale, naționale sau internaționale, în situația în care curricula acoperă domeniile prevăzute la art. 6 alin.(3).

(2)  Instruirea teoretică efectuată în cadrul instituțiilor de învățământ superior naționale sau internaționale se dovedește prin diplomă de licență sau diplomă universitară la nivel de master sau echivalent și foaie matricolă/curricula diplomă/certificat de absolvire.

(3) Instruirea teoretică efectuată în cadrul organismelor profesionale, naționale sau internaționale se dovedește prin certificat de absolvire a unui curs pe unul sau mai multe din domeniile prevăzute la art. 6 alin. (3) și curricula, după caz.

(4) În vederea recunoașterii instruirii teoretice conform alin (1) stagiarii care încep anul 1 de stagiu vor depune la ASPAAS până la data de 15 octombrie o cerere privind recunoașterea instruirii teoretice conform modelului din Anexa nr.1 împreună cu documentația prevăzută la alin (2) și/sau (3), după caz.

(5) În cazul în care instruirea teoretică efectuată de aceștia în cadrul instituțiilor de învățământ superior sau în cadrul organismelor profesionale, naționale sau internaționale se efectuează ulterior începerii anului 1 de stagiu, cererile privind recunoașterea instruirii teoretice se depun la ASPAAS după finalizarea studiilor universitare sau activității de formare organizate de un organism profesional pentru care se cere recunoașterea.

(6) Personalul BRAIFC din cadrul ASPAAS analizează cererile primite și întocmește un raport care conține concluzia analizei precum și decizia de aprobare sau respingere a recunoașterii integrale sau parțiale instruirii teoretice pentru care s-a solicitat recunoașterea.

(7) În urma analizei, în cazul în care se constată că instruirea teoretică poate fi recunoscută integral sau parțial conform propunerii din raportul prevazut la alin (6), raportat la cursul de instruire teoretică a stagiarilor prevăzut la art. 6 alin. (3), prin grija șefului BRAIFC se va comunica prin poștă sau mijloace electronice, concluzia analizei, solicitantului și se va depune raportul prevăzut la alin (6) la dosarul stagiarului

(8) În urma analizei, în cazul în care se constată că instruirea teoretică nu poate fi recunoscută conform propunerii din raportul prevăzut la alin (6), raportat la cursul de instruire teoretică a stagiarilor prevăzut la art. 6 alin. (3), prin grija șefului BRAIFC se va comunica prin poștă sau mijloace electronice, concluzia analizei, solicitantului.

Art. 9 Organizarea și desfășurarea pregătirii practice a stagiarilor în activitatea de audit statutar

(1) Concomitent sau ulterior cursului de instruire teoretică, stagiarii vor efectua un stagiu de pregătire practică de 3 ani care se încheie cu eliberarea unui certificat de finalizare a stagiului care să ateste efectuarea acestuia.

(2) In conformitate cu prevederile art. 11 alin (2) din legea 162/2017, calitatea de angajat a unui stagiar în activitatea de audit financiar în cadrul unei firme de audit nu îl exonerează de îndeplinirea obligațiilor ce îi revin în calitate de stagiar.

(3) Stagiul în activitatea de audit se efectuează în baza contractului de stagiu prevăzut la art. 10 și constă în pregătirea practică a stagiarului pentru a asigura capacitatea acestuia de a aplica în practică cunoștințele teoretice și care se efectuează sub îndrumarea unui mentor atestat de ASPAAS.

(4) Stagiul de pregătire practică include obligatoriu și participarea stagiarului la activitatea de audit al situațiilor financiare anuale sau al situațiilor financiare anuale consolidate.

(5) Cel puțin 50% din orele de practică trebuie să fie efectuate în audit statutar.

(6) Activitatea desfășurată în stagiul de pregătire practică care asigură capacitatea de a aplica în practică cunoștințele teoretice trebuie corelată cu parcurgerea modulelor din cadrul cursului modular de instruire teoretică.

(7) Activitatea desfășurată în stagiul de pregătire practică trebuie să acopere toate domeniile prevăzute pentru instruirea teoretică, așa cum au fost definite la art. 6 alin (3) din prezenta normă.

(8) În perioada de stagiu, stagiarul efectuează minimum 480 ore /an de  practică în audit financiar.

(9) Repartizarea orelor de practică, precum și a activităților de pregătire practică pe fiecare an de stagiu se efectuează de către mentor, cu respectarea prevederilor alin (3) – (8).

(10)  Repartizarea activităților de pregătire practică pe fiecare an de stagiu trebuie sa țină cont de prevederile alin (5) si sa asigure o distribuție echilibrată a acestora pe cei trei ani de stagiu.

(11)  Stagiarul in audit financiar depune la începutul fiecărui an de stagiu practic un program anual de activități semnat de către mentor.

(12)  Programul anual de activități va cuprinde cel puțin următoarele elemente:

a.   planificarea și descrierea activităţilor ce urmează a fi desfăşurate de stagiar;

b.   obiectivele şi indicatorii de performanță cunatificabili stabiliți pentru activitățile care urmează a fi desfăşurate în anul de stagiu, pe baza cărora se realizează evaluarea;

c.   competențele şi deprinderile practice care sunt vizate a fi dobândite prin desfășurarea activităților de pregătire practică.

(13)  Cu 10 zile lucrătoare înainte de terminarea anului de stagiu, stagiarul întocmește raportul de stagiu.

(14)  Raportul de stagiu cuprinde descrierea programului de activităţi desfășurate de stagiar pe parcursul anului de stagiu.

(15)  Modelul raportului de stagiu prevăzut la alin. (14) este prezentat in Anexa nr.2 .

(16)  Raportul de stagiu se înaintează spre evaluare, de către stagiar, mentorului cu care acesta îşi desfăşoară activitatea de pregatire practică şi este avut în vedere de către acesta, la evaluarea stagiarului.

(17)  Evaluarea activităţii stagiarului de catre mentor se realizează pe baza:

a.   analizei gradului de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă stabiliţi;

b.   aprecierii nivelului de consolidare a competenţelor şi de dobândire a deprinderilor practice necesare pentru exercitarea activității de audit financiar;

c.   raportului de stagiu intocmit de stagiar și raportul mentorului elaborat conform prevederilor alin (26), după caz.

(18)  Mentorul întocmeşte, cu 5 zile lucrătoare înainte de terminarea anului de stagiu, un referat de evaluare ce cuprinde următoarele elemente:

a. descrierea activităţii desfăşurate de stagiar;

a.   gradul de realizare a obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă stabiliţi în programul de activităţi desfăşurat în perioada de stagiu;

b.   competențele şi deprinderile pe care le-a dobândit stagiarul, modul de îndeplinire a atribuțiilor corespunzătoare postului ocupat şi clauzelor contractului de stagiu;

c.   conduita şi gradul de implicare a stagiarului pe perioada stagiului;

d.   concluzii privind desfășurarea perioadei de stagiu, respectiv privind îndeplinirea/neîndeplinirea de către stagiar a obligațiilor conform programului de activități din anul respectiv de stagiu;

e.   alte mențiuni;

f.     rezultatul evaluării respectiv promovarea/nepromovarea evaluării

(19)  În cazul în care rezultatul evaluării menționat în referatul de evaluare este de nepromovare, perioada de stagiu se prelungește până la îndeplinirea obligațiilor aferente anului de stagiu respectiv.

(20)  În situația prevăzută la alin (19) mentorul, împreună cu stagiarul vor stabili un termen de remediere a situației precum și calendarul pentru reluarea evaluării aferente anului respectiv de stagiu conform prevederilor de la alin (13) – (18).

(21)  Anul de stagiu practic se consideră finalizat după promovarea evaluării menționată în referatul de evaluare anual emis de mentor, precum și după îndeplinirea tuturor celorlalte obligații conform prevederilor din prezentele norme.

(22)  În cazul în care stagiarul nu-și îndeplinește obligațiile stabilite prin programul anual al activităților sau le îndeplinește necorespunzător, mentorul se poate revoca. În acest caz mentorul va depune la ASPAAS o solicitare în acest sens justificând temeinic situația.

(23)  În cazul în care mentorul constată că din motive personale sau profesionale, inclusiv cele legate de condițiile de exercitare a activității de îndrumare la stagiu,  nu mai poate continua activitatea de mentorat, se poate refuza. În acest caz mentorul va depune la ASPAAS o solicitare în acest sens, justificând temeinic situația.

(24)  În cazul în care mentorul nu-și îndeplinește obligațiile stabilite prin programul anual al activităților și prezentelor norme sau le îndeplinește necorespunzător, stagiarul poate solicita revocarea mentorului și propune un altul. În acest caz stagiarul va depune la ASPAAS o solicitare în acest sens, justificând temeinic situația.

(25)  În situația prevăzută la alin (24), personalul ASPAAS din cadrul BRAIFC va analiza solicitarea stagiarului, iar în cazul în care se consideră cazul temeinic justificat poate aproba solicitarea. Comunicarea rezultatului analizei se va face atât către stagiar cât și către mentor, prin postă sau prin email.

(26)  În situațiile prevăzute la alin (22) – (24), în cazul în care acestea se produc pe parcursul anului de stagiu mentorul are obligația de a efectua un raport asupra perioadei de stagiu parcursă de stagiar până în acel moment.

(27)  Raportul întocmit în condițiile alin. (26) se înaintează către ASPAAS și către stagiar și este avut în vedere de noul mentor în evaluarea  stagiarului.

(28)  După promovarea celor trei ani de stagiu practic, stagiarul va întocmi un raport de stagiu sinteză care să acopere toata perioada de stagiu, iar mentorul va întocmi un referat de evaluare sinteză care să acopere toată perioada de stagiu, inclusiv rezultatul evaluării.

(29)  In baza referatului de evaluare sinteză prevăzut la alin (27), se eliberează și semnează certificatul de finalizare a stagiului practic, de către mentor dacă acesta își desfășoară activitatea ca liber-profesionist sau de către firma de audit prin intermediul căreia mentorul își desfășoară activitatea, acesta fiind semnat de către reprezentantul legal al firmei de audit (care să dețină calitatea de auditor financiar), certificat care dă dreptul stagiarului de a se înscrie la examenul de competență.

(30)  ASPAAS poate verifica oricând activitatea desfășurată în perioada de pregătire practică a stagiarilor.

(31)  ASPAAS ține evidența stagiarilor într-un registru intern, denumit Registrul stagiarilor în activitatea de audit financiar.

(32)  Activitățile practice desfășurate de stagiar, documentele și rapoartele acestuia și ale mentorului se consemnează în dosarul de practică.

ART. 10 Contractul de stagiu

(1)  Stagiarul, pe perioada stagiului, se obligă să presteze muncă pentru și sub autoritatea unui angajator, respectiv auditorul financiar care își exercită activitatea ca liber-profesionist sau firma de audit, după caz, care este mentor atestat de către ASPAAS, în baza unui contract de stagiu cu respectarea legislației în domeniul muncii.

(2) Durata contractului de stagiu este de cel puțin 3 ani.

(3) Contractul de stagiu se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română. Obligația de încheiere a contractului de stagiu în formă scrisă revine angajatorului.

(4) Drepturile şi obligațiile părților cu privire la efectuarea perioadei de stagiu se stabilesc prin contractul de stagiu și se completează̆, după̆ caz, cu prevederile din regulamentul intern.

(5) Modelul-cadru al contractului de stagiu se regăsește in Anexa nr.3 la norme.

(6) Perioada de stagiu se suspendă în cazul suspendării contractului individual de muncă, în condiţiile legii, sau dacă stagiarul se află în concediu medical o perioadă mai mare de 30 de zile.

(7) Durata suspendării contractului individual de muncă şi cea a concediului medical mai mare de 30 de zile nu se iau în considerare la calculul perioadei de stagiu.

(8) Stagiarul trebuie sa notifice ASPAAS cu privire la încheierea, modificarea sau încetarea contractului de stagiu, in termen de 30 de zile. Nerespectarea termenului constituie abatere disciplinară.

(9) Contractul de stagiu poate înceta:

a.   de drept;

b.   prin acordul părţilor, la data convenită de acestea;

c.   prin voinţa unilaterală a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de prezentele norme.

Art. 11 Mentorul/firma de audit care oferă îndrumare  pentru stagiul de pregătire practică

(1) Poate oferi îndrumare în activitatea de audit al situațiilor financiare anuale sau al situațiilor financiare anuale consolidate un auditor financiar, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a)   este autorizat în România sau în alt stat membru;

b)   își exercită activitatea ca liber-profesionist sau în cadrul unei firme de audit autorizate în orice stat membru;

c)   are experiență de cel puțin 2 ani în efectuarea misiunilor de audit statutar;

d)   are buna reputație;

e)   a fost atestat de către ASPAAS conform prezentelor Norme.

(2) În cazul in care stagiul se desfășoară în cadrul unei firme de audit aceasta trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a)   este autorizată în România sau în alt stat membru;

b)   in cadrul firmei iși exercita profesia cel puțin un auditor financiar atestat ca mentor de către ASPAAS

c)   are experiență de cel puțin 2 ani în efectuarea misiunilor de audit statutar;

d)   are bună reputație

e)   a fost atestată de către ASPAAS conform prezentelor Norme.

(3) Un mentor poate avea un număr maxim de 3 stagiari sub îndrumare, în funcție de numărul misiunilor de audit,

(4) Mentorul care își exercită activitatea ca liber-profesionist trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

a.   să aibă un număr semnificativ de clienți și în domenii diversificate;

b.   să aibă în derulare un număr semnificativ de contracte de audit statutar.

(5) Firma de audit în care se efectuează stagiul practic trebuie să îndeplinească cel putin condițiile prevăzute la alin (4) lit. a)-b).

(6) Auditorii financiari care doresc să ofere îndrumare în activitatea de audit al situațiilor financiare anuale sau al situațiilor financiare anuale consolidate a stagiarilor în calitate de mentori trebuie să depună la ASPAAS o cerere de atestare ca mentor însoțită de o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin.(1), (3) și (4) al cărei model este prezentat în Anexa nr. 4.

(7) Firmele care doresc să ofere îndrumare în activitatea de audit al situațiilor financiare anuale sau al situațiilor financiare anuale consolidate a stagiarilor prin auditorii financiari care își exercită profesia prin intermediul acesteia și care sunt atestați ca mentori de către ASPAAS trebuie să depună la ASPAAS o cerere de atestare ca firmă de audit  însoțită de o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin.(2) și (5) al cărei model este prezentat în Anexa nr. 5.

(8) Cererile și declarațiile prevăzute la alin. (6) și (7) sunt analizate de către personalul ASPAAS din cadrul BRAIFC. După verificarea documentelor, se elaborează un raport înaintat către Președintele ASPAAS cu propunerea de aprobare sau respingere a cererii de atestare ca mentor respectiv ca firma de audit care oferă îndrumare în activitatea de audit al situațiilor financiare anuale sau al situațiilor financiare anuale consolidate a stagiarilor, după caz.

(9) În cazul propunerii de respingere a cererilor de atestare, ASPAAS comunică solicitanților acest fapt, precum și motivarea respingerii;

(10) În cazul aprobării cererii de atestare, se va emite, în două exemplare, un Ordin al Președintelui ASPAAS privind atestarea ca mentor sau ca firmă de audit care oferă îndrumare în activitatea de audit al situațiilor financiare anuale sau al situațiilor financiare anuale, stagiarilor. Un exemplar al Ordinului rămâne la nivelul instituției, fiind arhivat conform reglementarilor legale iar cel de al doilea exemplar original se comunică mentorului sau firmei de audit, după caz.

(11) Ordinul Președintelui ASPAAS prevăzut la alin (10) se emite, de regulă în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.

(12) ASPAAS întocmește o listă cu firmele de audit și mentorii atestați pentru a oferi îndrumare în activitatea de audit al situațiilor financiare anuale sau al situațiilor financiare anuale consolidate.

(13) ASPAAS publică pe site-ul instituției lista prevăzută la alin (12).

Art. 12 Înlocuirea mentorului

(1) Mentorul este înlocuit în una din următoarele situații:

a)   nu mai îndeplinește una sau mai multe dintre condițiile prevăzute la art.11;

b)   în caz de deces sau incapacitate temporară de muncă;

c)   la cererea mentorului;

d)   la cererea stagiarului;

e)   din alte motive întemeiate.

(2) Înlocuirea mentorului va fi notificată la ASPAAS în termen de 15 zile lucrătoare de la acceptul noului îndrumător de stagiu.

(3) În conformitate cu prevederile alin.(1) și alin. (2), stagiarii depun la ASPAAS următoarele documente:

a)   cerere pentru înlocuirea îndrumătorului, care va fi semnată, și de precedentul îndrumător, atestând faptul că a luat cunoştinţă de această modificare, în situațiile prevăzute la alin.(1) lit. a), c) și d);

b)   acceptul noului îndrumător.

Art. 13 Drepturile și Obligațiile stagiarilor

(1) Stagiarul în activitatea de audit financiar are următoarele drepturi:

a.   să beneficieze de coordonarea şi sprijinul mentorului;

b.   să i se stabilească un program de activități corespunzător, al cărui nivel de dificultate și complexitate să crească gradual pe parcursul perioadei de stagiu;

c.   să beneficieze de evaluare obiectivă;

d.   să i se asigure timpul necesar pregătirii individuale, în scopul consolidării competențelor şi dobândirii deprinderilor practice necesare practicării profesiei de auditor financiar;

e.   să i se asigure, prin grija mentorului, accesul la sursele de informare utile perfecţionării sale și care să-i permită consolidarea cunoștințelor;

f.     să participe la formele de pregătire profesională organizate pentru stagiari;

g.   să primească referatul de evaluare și certificatul de finalizare a stagiului, după caz;

(2) Stagiarii în activitatea de audit financiar au următoarele obligații:

a)   să urmeze programul de instruire teoretică organizat sau recunoscut de ASPAAS și a susținut testele de autoevaluare a cunoștințelor până la finalizarea perioadei de trei ani aferentă cursului modular de instruire teoretică;

b)   să efectueze concomitent sau ulterior instruirii teoretice stagiul de pregătire practică în condițiile prevăzute la art. 9;

c)   să efectueze anual numărul minim de ore de practică prevăzute la art. 9 alin.(5);

d)   să îşi organizeze o evidenţă proprie a activităţilor pe care le efectuează;

e)   să respecte sarcinile date de mentor;

f)    să consulte mentorul pentru realizarea lucrărilor repartizate conform programului anual de activitate;

g)   să respecte confidențialitatea în legătură cu toate aspectele privind activitatea desfășurată, în conformitate cu normele stabilite de angajator;

h)   să nu exercite, pe parcursul perioadei de stagiu, activități care constituie concurenţă neloială angajatorului;

i)     să intocmească pentru fiecare an de stagiu Raporul de stagiu;

j)     să participe la procesul de evaluare;

k)   să îşi îndeplinească obligaţiile privind întocmirea Doasrul de practică, în care se reflectă în mod corect şi complet experienţa profesională acumulată pe întreaga perioadă de desfăşurare a stagiului;

l)     să prezinte pentru verificare la ASPAAS, anual sau la cerere, Dosarul de practică (conform anexei nr.4);

m) să depună la ASPAAS, la sfârşitul perioadei de stagiu, Dosarul de practică vizat de îndrumătorului de stagiu pentru toată perioada de stagiu de pregătire practică.

(3) La începutul perioadei de stagiu de pregătire practică, stagiarii trebuie să prezinte la ASPAAS contractul de stagiu, al cărui model este prevăzut în Anexa nr.3.

(4) Nerespectarea obligației privind anunțarea ASPAAS în legătură cu înlocuirea îndrumătorului de stagiu în termenul prevăzut la art.12 alin.(2) conduce la nerecunoașterea perioadei de stagiu pentru perioada de timp dintre renunțarea la  îndrumătorul anterior și data anunțării înlocuirii acestuia.

Art. 14 Drepturile și obligațiile mentorului

(1) Pe perioada în care oferă îndrumare stagiarilor, mentorul are următoarele drepturi:

a)   să-i stabilească stagiarului, prin programul anual al activitatitilor, atribuţii în domeniul auditului financiar;

b)   să valorifice cunoştinţele teoretice şi practice ale stagiarului în procesul muncii;

c)   să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor stagiarului;

(2) Pe perioada în care oferă îndrumare stagiarilor, mentorul are următoarele obligații:

a)   să creeze stagiarilor condiții pentru ca aceștia să-și efectueze stagiul de pregătire practică în conformitate cu prezentele norme;

b)   să stabilească stagiarului un program anual de activităţi;

c)   să asigure o dotare corespunzătoare – logistică, tehnică şi tehnologică – necesară valorificării cunoştinţelor teoretice şi practice primite de stagiar în cadrul stagiului;

d)   să includă stagiarii în echipele de audit, în funcție de experiența acestora;

e)   să evalueze activității și pregătirea practică stagiarului anual și să intocmească referatul de evaluare iar la sfârșitul perioadei de stagiu să întocmescă referatul sinteză de evaluare care acoperă toată perioada de stagiu;

f)    să elibereze stagiarului certificatul de finalizare a stagiului din care să reiasă perioada în care acesta a desfăşurat activitatea în baza contractului de stagiu, competenţele şi deprinderile practice dobândite şi alte menţiuni;

g)   să nu folosească stagiarul pentru desfăşurarea altor activităţi decât cele prevăzute în contract.

(3) Mentorul are obligația să furnizeze informaţii, la cererea ASPAAS, privind activitatea stagiarului.

 

Capitolul IV. Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 15 Dispoziții tranzitorii și finale

(1) Prezentele norme intră în vigoare la data publicării lor și se aplică astfel:

a)   Pentru stagiarii care la data intrării în vigoare a prezentelor norme se află în anul I de stagiu, se aplică prevederile prezentelor norme, iar perioada de stagiu începe de la data prevăzută la art. 5 alin.(1).

b)   Pentru stagiarii care la data intrării în vigoare a prezentelor norme se află anul II sau III de stagiu, se aplică prevederile normelor în vigoare la data începerii stagiului.

(2) In aplicarea prevederilor art. 11 alin (6) lit. c) din legea 162/2017 odata cu depunerea raportului de stagiu prevazut la art. 9 alin (11) stagiarul va depune și decalarașia pe propria raspundere privind buna reputatie, conform Normelor de bună reputație adoptate de ASPAAS.

(3) Pentru fiecare stagiar, ASPAAS va elibera o legitimaţie a stagiarului în activitatea de audit financiar. Legitimația se vizează după îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentele norme pentru fiecare an de stagiu.

(4) Singurul document care atestă calitatea de stagiar în audit financiar este legitimația eliberată de către ASPAAS, prevăzută la alin (3).

(5) Finalizarea perioadei de desfașurare a activitatilor de instruire teoretică a anului de stagiu se va face la data de 30 iunie a fiecărui an.

(6) Perioada de pregătire practică începe la data încheierii contractului de stagiu și se finalizează după minim trei ani.

(7) Contractul de stagiu trebuie să acopere o perioadă minimă de trei ani.

(8) Viza pentru finalizarea anului de stagiu se acordă după prezentarea dosarului de stagiu, în urma îndeplinirii obligațiilor ce-i revin.

(9) Stagiarilor care nu finalizează stagiul în perioada menţionată la alin.(1) şi nu au depus cerere de suspendare a unui an de stagiu, sau cererea nu a fost aprobată de președintele ASPAAS, li se anulează perioada de stagiu efectuată.

(10) Stagiarii care au finalizat stagiul de pregătire practică, în condițiile prezentelor norme, se pot prezenta la oricare dintre sesiunile ordinare ale examenului de competenţă profesională, pentru dobândirea calităţii de auditor financiar, organizate de ASPAAS.

(11) ASPAAS recunoaște perioada de stagiu efectuată până la data intrării în vigoare a prezentelor norme, în condiţiile respectării reglementărilor în vigoare în perioada desfăşurării stagiului de pregătire practică.

 

Anexa nr.1 – Cerere privind recunoașterea instruirii teoretice

Anexa nr.2 – Raport de stagiu

Anexa nr.3 – Modelul-cadru al contractului de stagiu

Anexa nr. 4 – cerere de atestare ca mentor însoțită de o declarație pe proprie răspundere

Anexa nr. 5 – cerere de atestare ca firmă de audit  însoțită de o declarație pe proprie răspundere

error: Continutul nu poate fi copiat.